csn-s

งานก่อสร้างบ่อปรับเสถียรและปรับปรุงระบบระบายน้ำเสียเดิมของโรงงานอุตสาหกตตมน้ำยางข้น

มูลค่าโครงการ 3,531,000 บาท