csn-s

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ซีเอสเอ็น เอ็นไวรอนเมนต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

บริษัทจัดตั้งเมื่อปี 2564 ด้วยความตั้งใจของหนุ่มวิศวกรป้ายแดงไฟแรงที่มีเป้าหมายที่จะ ให้บริการทางด้านวิศวกรรมโยธาและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เนื่องด้วยปัจจุบันนี้สิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยหลักใน การดำเนินธุรกิจในทุกอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ ทางผู้ก่อตั้งบริษัทฯจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในส่วนนี้  จึงได้ก่อตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเอสเอ็น เอ็นไวรอนเมนต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง ขึ้นมาเพื่อรองรับและให้บริการ ทางด้านการก่อสร้างที่มุ่งเน้นไปในทางวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมในทุกประเภท 

เราให้บริการทางด้านการก่อสร้างที่มีการออกแบบตามมาตรฐานและมีคุณภาพที่เหมาะสมแก่ธุรกิจของลูกค้า ทุกประเภท